Dr. Mihai Roman, Drd. Monica Roman

Catedra de Cibernetica Economica , Catedra de Analiza Statistica s i Evaluare

Academia de Studii Economice - Bucures ti

 

 

UN MODEL DE INTERNALIZARE A EXTERNALITÃ T ILOR

Î n acest articol ne propunem sa aborda m o problema actuala î n lumea contemporana , problema externalita t ilor, respectiv modul î n care acestea pot fi internalizate. Î n prima parte a articolului sunt prezentate not iunile esent iale legate de teoria economica a externalita t ilor, o clasificare a acestora s i modalita t i teoretice de internalizare a acestora. Î n partea a doua se prezinta un model economico-matematic de internalizare a externalita t ilor la nivel microeconomic. Prin acest model - î n varianta statica s i î n varianta dinamica - produca torii î s i vor determina strategiile optimale de dezvoltare î n raport cu politica statului î n domeniul protect iei mediului.

Cuvinte cheie: externalita t i, internalizare, poluare, protect ia mediului, cost social, cost privat, modelare economico-matematica , multiplicatori.

 

1. INTRODUCERE

Dezvoltarea accentuată a economiei mondiale în ultimul secol a condus, pe de o parte, la creşterea nivelului de trai la nivel mondial (în special în statele dezvoltate), la o producţie mereu crescătoare, la diversificarea produselor şi serviciilor oferite consumatorilor, dar, pe de altă parte, şi la un consum neraţional de resurse naturale şi umane, la deteriorarea - uneori ireversibilă - a mediului înconjurător s i a sănăta t ii umane.

Clubul de la Roma, prin celebrul său raport asupra resurselor naturale, a fost primul care a atras atenţia asupra faptului că o continuare a exploatării iraţionale a resurselor va conduce la epuizarea acestora şi la deteriorarea mediului ambiant, cu efecte negative asupra generaţiilor viitoare.

Tocmai de aceea, începând cu anii 1970 s-a pus un accent deosebit în întreaga lume pe necesitatea protecţiei şi refacerii mediului ambiant distrus de activitatea umană.

Această distrugere nu se realizează voluntar de ca tre om, ci este un rezultat al activităţilor pe care le desfăşoară în scop productiv sau de consum.

În activitatea sa, în primul rând omul urmăreşte maximizarea satisfacţiei pe termen scurt, care constă în cadrul consumului - de a consuma cât mai mult şi cât mai bun - iar în cadrul producţiei - de a obţine un profit cât mai mare. Această maximizare pe termen scurt conduce la efecte negative pe termen lung, deoarece firmele - pe de o parte nu ţin cont şi de efectele secundare pe care le generează producţia, iar consumatorii - de efectele pe care le are consumul asupra naturii şi semenilor lor.

În aceste condiţii vom defini externalităţile ca totalitate a efectelor secundare - pozitive sau negative - pe care le are activitatea umană în afara obiectului principal al activităţii sale.

Î n aceste condit ii s-a constatat deteriorarea sau ameninţarea cu daune ireversibile a diversităţii biologice în general şi a zonelor acvative (lacuri, acumulări, râuri), o pajiştilor şi a ecosistemelor de coastă şi marine, a habitatelor din păduri şi zone montane, precum şi scăderea productivităţii din cauza distrugerii capitalului fizic şi a resurselor naturale.

Faptul că resursele sunt limitate nu trebuie să conducă doar la cres terea investiţiilor în protecţia mediului, ci este necesară o politică economică generală care să îmbine judicios problema economică şi cea legată de protecţia mediului.

 

2. TEORIA ECONOMICĂ A EXTERNALITĂŢILOR

2.1. Costul social şi costul privat al activităţii umane

În teoria economică este binecunoscută diferenţa dintre "costul privat" şi "costul social" al unei activităţi.

Exista o contradicţie între costul marginal privat şi costul marginal social, adică nu se va atinge optimul Pareto - care presupune că nivelul producţiei asigură egalitatea dintre costul marginal social şi nivelul preţului pe piaţă. Această contradicţie este privită, în mod tradiţional ca o deficienţă a mecanismelor pieţei libere, deficienţă ce rezultă din raritatea resurselor, şi nu avea o corespondenţă în termeni de cost.

Din punct de vedere teoretic această problemă poate fi rezolvată prin existenţa unui drept de proprietate - public sau privat - prin care se va plăti dreptul de a utiliza resursele rare.

De exemplu, în cazul poluării, "dreptul de proprietate" poate fi public, şi din "rentă de poluare" statul poate asigura refacerea mediului (sau menţinerea acestuia) în limitele normale de existenţă.

În condiţiile inexistenţei acestui drept de proprietate diferenţa dintre costul marginal social şi costul marginal privat este privit ca un "cost extern", adică extern costurilor private ale întreprinderii considerate.

Introducerea acestui drept de proprietate va "internaliza" costul extern, adică îl va include în sfera costului privat asociat agentului economic respectiv.

Grafic, problema poate fi prezentată astfel:

Fig. 1. Costul marginal privat şi costul marginal social

Prin acest procedeu, adică prin "internalizarea externalităţilor" se poate obţine optimul social ca fiind egal cu cel privat.

În acest grafic avem reprezentate curba cererii pentru un produs normal - aceasta având panta negativă - adică odată cu creşterea preţului va scădea cantitatea vândută precum şi curbele de ofertă - care sunt reprezentate în mod tradiţional prin curbele costurilor marginale.

CMP este curba costului marginal privat iar CMS - curba costului marginal social.

Observăm că în condiţiile în care nu ţinem cont şi de componente care includ efectele externe, echilibrul producătorului se stabileşte în punctul Ep în care producţia va fi Qp iar preţul produsului - p1.

În schimb, dacă vom ţine cont şi de influenţa externalităţilor - care vor fi incluse în costul marginal social - atunci echilibrul se va deplasa în punctul Es, în care cantitatea produsă va fi Qs, mai mică decât Qp, iar preţul va fi P2, mai mare decât P1.

Evident, în aceste condiţii nu ne putem aştepta ca o piaţă competitivă să conducă la un nivel al outputului eficient din punct de vedere social (optimul Pareto).

În termeni cost - beneficiu î n figura 2. este reprezentata atingerea optimului.

Prin deplasarea în punctul Es , care se poate obţine prin crearea pieţelor de drepturi de poluare - de exemplu - se realizează optimul social.

Deplasarea din Ep în Es implică atât costuri cât şi beneficii. Costurile ce apar datorită reducerii producţiei din Qp în Qs sunt cuprinse în suprafaţa B + C care apare datorită reducerii consumului, respectiv a satisfacţiei ce derivă dintr-un consum mai mare.

Fig. 2. Analiza cost - beneficiu a internalizării externalităţilor

Beneficiile apar pe de o parte datorită reducerii consumului de resurse - care cuprind reducerea de costuri private, pe de o parte (suprafaţa C), iar pe de altă parte de reducere a costului extern (suprafaţa B). În plus, se mai câştigă şi suprafaţa A - ce derivă din creşterea satisfacţiei consumatorilor în urma reducerii efectelor externe.

Deci, în timp ce costurile sunt reprezentate de suprafaţa (B + C), beneficiile apar prin suprafeţe (A + B + C), diferenţa dintre ele - suprafaţa A - fiind câştigul (beneficiul) social net ce rezultă din deplasarea din Ep în Es.

Evident, dacă vom privi din punctul de vedere al producătorilor, aceştia vor avea mai mult de pierdut decât de câştigat (pentru aceştia costurile depăşesc beneficiile), însă câştigurile apar la nivel social, consumatorii pierzând o parte datorată creşterii preţului, dar câştigând o parte mult mai mare prin reducerea efectelor extern negative.

În consecinţă, chiar dacă la prima vedere internalizarea externalităţilor apare ca o sursă de creştere a preţurilor şi de scădere a cantităţilor produse şi consumate, beneficiile care apar depăşesc costurile, şi este de dorit deplasarea din punctul care descrie optimul privat în cel social.

2.2. O clasificare a efectelor externe

În continuare vom căuta să prezentăm o tipologie a efectelor externe. Pentru a înţelege pe deplin noţiunea de "efect extern" este necesar să se precizeze "în raport cu ce este extern".

În figura 3. sunt reprezentate spaţiile în raport cu care vom defini efectele externe. Primul spaţiu, cel interior, este reprezentat de agentul economic individual (producător sau consumator). Acest spaţiu se extinde la dimensiunea pieţei - adică la nivelul bunurilor ce intră în procesul de schimb. Următoarele spaţii sunt acelea ce includ pe lângă piaţă şi bunurile publice, respectiv spaţiul ce include mediul ambiant (biosfera).

Fig. 3. Clasificarea efectelor externe în raport cu spaţiul de apartenenţă

Ultimul spaţiu - cel mai cuprinzător de altfel - îl constituie biosfera, cu toate componentele sale, inclusiv omul cu relaţiile sale cu natura şi cu semenii săi.

Trecerea de la spaţiul agenţilor economici la cel al pieţei (a) se face prin intermediul efectelor externe marshalliene, adică a economiilor şi dizeconomiilor externe (efectele pot fi atât pozitive câ t s i negative).

De la spaţiul agenţilor la cel al pieţei şi bunurilor publice (b) apar costurile externe finanţate de către întreaga societate (sau doar o parte a ei în cazul bunurilor colective).

Trecând de la spaţiul agenţilor economici la cel care înglobează piaţa, bunurile publice şi relaţiile interpersonale, întâlnim efectele externe interindividuale. De exemplu, timpul pierdut de cei angrenaţi în ambuteiaje, sau zgomotul provocat de trafic - ori de vecini - constituie exemple de efecte externe ce afectează relaţiile interpersonale.

În final, legăturile ce apar între agenţii economici şi biosferă, în care vom include atât natura cât şi omul - ca parte integrantă a acesteia - formează efectele externe asupra mediului ambiant.

2.3. Internalizarea privată a externalităţilor

Integrarea verticală sau orizontală

O primă modalitate de internalizare a externalităţilor o reprezintă integrarea întreprinderilor, atât pe orizontală cât şi pe verticală, adică firmele descrise să se unească (fie prin cumpărare, fie prin fuziune) iar firma rezultata va căuta maximizarea profitului "cumulat", care este echivalentul optimului Pareto pentru cele două firme.

În aceste condiţii în spaţiul pieţei va dispărea "externalitatea" aşa cum a fost ea descrisă anterior (vor rămâne în schimb efectele asupra celorlalte spaţii, chiar dacă ele vor fi reduse).

Convenţiile sociale şi educaţia

Spre deosebire de firme, indivizii nu se pot "integra". Totuşi, există anumite convenţii sociale (care diferă de la zonă la zonă) prin care se pot internaliza externalităţile.

De exemplu, aplicarea regulei "nu fă celorlalţi ceea ce nu ai dori să păţeşti tu", dacă este efectivă, va conduce la internalizarea multor externalităţi, cum ar fi producerea de zgomote puternice - prin ascultarea muzicii hard-rock, glumele proaste sau aruncarea gunoiului pe stradă.

Acest tip de internalizare corectează inexistenţa pieţelor respective şi poate conduce - în anumite cazuri - la realizarea optimului social.

Negocierile

O altă modalitate de a internaliza externalităţile este aceea de a chema părţile implicate să negocieze efectele acestor externalităţi şi modul în care acestea pot fi reduse - dacă sunt negative.

În cadrul teoriei negocierilor este binecunoscuta teorema a lui R. Coon care afirmă că: "o soluţie eficientă va fi obţinută independent de drepturile de proprietate, atâta timp cât acestea există".

Atâta timp cât părţile implicate vor căuta să negocieze o soluţie, se poate atinge optimul social, chiar dacă una dintre părţi va câştiga mai mult decât cealaltă.

Totuşi, prin cele trei metode se pot internaliza doar efectele externe ce privesc piaţa. Pentru a se trece şi la celelalte spaţii, este necesară existenţa unei autorităţi care să impună anumite măsuri corective în scopul atingerii echilibrului Pareto, adică a optimului social.

2.4. Intervenţia autorităţii publice pentru internalizarea externalităţilor

În cazul în care firmele nu reuşesc să ajungă la o soluţie optimală prin utilizarea mecanismelor descrise anterior atunci poate interveni autoritatea publică pentru a corecta ineficienţa acelei situaţii.

Reglementarea

Reglementarea este una din cele mai întâlnite măsuri utilizate în statele occidentale.

Aceasta presupune că statul cere (imperativ) fiecărui poluator să-şi reducă nivelul poluării cu un anumit nivel altfel va fi sancţionat legal în diverse moduri. Prin reglementare se stabilesc diverse nivele maxim admisibile î n domeniul emisiilor poluante (normele de poluare).

Taxe corective

O altă măsură des întâlnită pentru internalizarea externalităţilor este impunerea de taxe şi impozite. Acestea se numesc taxe pigouviene (de la economistul A. C. Pigou care le-a descris pentru prima dată).

Aceste taxe sunt impozite pe care le percepe statul şi sunt egale cu pierderile marginale datorate efectelor externe asociate nivelului optim de producţie. Ele sunt aplicate asupra fiecărei unităţi de poluant emis şi împing curba costului marginal privat de la nivelul privat la cel social.

În plus, pe lângă această deplasare, statul colectează şi sumele necesare corectării deficienţelor produse de efectele externe provocate de poluare, chiar dacă producţiea se situează la nivel optim din punct de vedere social (figura 4.).

Fig. 4. Adoptarea unei taxe pigouviene

Evident, aceasta este o măsură coercitivă, prin care se impune optimul social, dar în anumite condiţii este singura cale de a restabili echilibrul distrus de influenţa efectelor externe negative.

Problema de bază este însă aceea a determinării corecte a nivelului taxei pigouviene, deoarece de cel mai multe ori este dificil de calculat costul marginal social.

Înfiinţarea pieţelor de poluare

Aşa cum am mai arătat, ineficienţa activităţii agenţilor economici poate fi legată de faptul că nu există o piaţă a poluanţilor. Înfiinţarea unei asemenea pieţe se face de către puterea publică, care poate decide ca î ntr-o anumită zonă nivelul maxim permis al substanţelor poluante sa fie y* (nivel ce corespunde nivelului outputului socialmente eficient Q*).

Pentru emisia nivelului y* de substanţe poluante se poate organiza o licitaţie la care să participe firmele din zonă - sau chiar asociaţiile consumatorilor. Aceştia vor achiziţiona dreptul de a polua cu o anumită cantitate de poluanţi, cantitate ce vor fi obligaţi să o respecte. În cazul în care ei nu uzează complet de acest drept, atunci pot vinde altor firme cantitatea de poluant rămasă "nefolosită".

Banii rezultaţi din licitaţie pot fi folosiţi de puterea publică pentru refacerea mediului distrus prin emisia de substanţe poluante sau pentru recompensarea celor poluaţi pentru efectele externe negative pe care le suportă.

Utilizarea uneia sau alteia dintre metode depinde de tipul de poluare şi de poluator, de cât de importantă este degradarea mediului sau de importanţa zonei respective.

 

3. UN MODEL GENERAL DE INTERNALIZARE A EFECTELOR EXTERNE LA NIVEL MICROECONOMIC

În paragraful anterior am prezentat modalităţile teoretice prin care se pot internaliza efectele externe în cadrul activităţii agenţilor economici.

În continuare vom prezenta un model prin care se vor internaliza efectele externe, împreună cu metodele de implementare.

În activitatea lor, agenţii economici - şi vom discuta în continuare despre producători - tind să îşi maximizeze profitul pe termen scurt. În aceste condiţii vom prezenta două variante ale modelului de internalizare, şi anume o variantă pentru internalizarea efectelor externe pe termen scurt (modelul static) şi una pentru termen lung, respectiv în dinamică.

La nivelul producătorului va vom rezolva problema clasică a maximizării profitului ţinând cont de restricţiile de diverse tipuri pe care acesta le are în faţă.

În modelul pe care îl vom descrie în continuare am utilizat următoarele variabile:

Qt reprezintă nivelul producţiei exprimat în unităţi fizice la momentul t. Qt va fi un vector coloană, în care n reprezintă numărul de produse fabricat de firma respectivă;

Pt - reprezintă un vector de preţuri Pt = (P1t, P2t, ... , Pnt);

yt - reprezintă nivelul emisiilor de noxe (poluanţi) şi va indica pentru fiecare categorie de poluant în parte nivelul acesteia la momentul t, cu N numa rul de poluant i emis i de produca torul respectiv. yt depinde de nivelul producţiei realizate (care depinde de materiile prime utilizate şi de tehnologii);

f(kt) = Qt este funcţia de producţie asociată firmei, în care kt reprezintă vectorul de inputuri (materii prime şi materiale, energie etc.) şi care depinde de tehnologia utilizată de momentul t;

T - reprezintă funcţia care indică nivelul taxelor şi impozitelor ce va fi plătită de firmă pentru fiecare unitate de noxă emisă. Este un vector cu p componente, fiecare componentă indicând taxa pe care o va plăti firma pentru fiecare categorie de poluant emisă;

A(y) - reprezintă nivelul amenzilor pe care le va plăti firma pentru depăşirea nivelui maxim admisibil de poluant emis. Este un vector cu p componente, fiecare indicând ce corespunde depăşirii nivelului poluantului de tipul i;

g(Qt) = yt - reprezintă funcţia de emisie de poluanţi (o funcţie multidimensională), care indică - în raport cu tehnologia şi cu materiile prime utilizate nivelul emisiilor de poluanţi la un moment t;

CT - reprezintă funcţia de cost total a producătorului;

În această funcţie a costului total se vor include următoarele:

CV - costul variabil clasic al producţiei - ce depinde de nivelul producţiei;

CF - costul fix asociat producţiei;

T · y - costul asociat plăţii taxelor şi impozitelor pe unitatea de poluant emisă;

A(y) - nivelul amenzilor plătite pentru depăşirea nivelului maxim admis de poluare. Este un vector cu N componente, fiecare componenta indicâ nd amenda ce corespunde depa s irii nivelului maxim admis de poluare pentru fiecare tip de noxe;

x - coeficientul de recompensare al producătorului pentru eforturile sale de reducere a nivelului poluării;

h(k) - restricţii legate de utilizarea resurselor disponibile (materiale, financiare, de fort a de munca );

QC - cererea de produse pe piaţă;

QI - capacitatea maxim instalată în firma respectivă (product ia maximă pe care o poate obt ine în condiţiile tehnologiei date);

P t (Qt, T, A) - nivelul profitului firmei la momentul t, profit care depinde de nivelul producţiei, al taxelor plătite pentru poluare şi al amenzilor;

yL - nivelul maxim legal admis de emisia de noxe;

d - reprezintă un coeficient de actualizare al profiturilor viitoare (sau valoarea actuală a unui leu investit peste un an). De obicei, nivelul acestuia se calculează ca , unde i reprezintă rata dobânzii;

It - reprezintă nivelul investiţiei din anul t.

3.1. Modelul de internalizare static

În concepţia modelului am pornit de la principiul clasic al maximizării profitului de către firmă, împreună cu restricţiile corespunzătoare.

În forma statică modelul se prezintă astfel:

sau echivalent,

Relat ia (3.1) a modelului ne indică nivelul profitului firmei la momentul t. Acesta include contravaloarea producţiei (P · Q) din care se vor scădea costurile totale (CT) şi la care se va adăuga funcţia de recompensare pentru efortul de reducere a cantităţii de poluanţi emişi.

Funcţia costului total include costul variabil (CV) şi costul fix (CF) care pot fi determinate din datele contabile ale unităţii în raport cu producţia şi cu cheltuielile fixe. Pe lângă acestea mai avem cheltuielile legate de plata taxelor pentru poluare (T · yt) care depind de nivelul poluării y şi de nivelul taxelor pentru fiecare categorie de poluant Ti.

Observaţie: Funcţia T - nu este în mod necesar o funcţie constantă. Se poate imagina un sistem de impozite în care nivelul acestora să fie modic până la un anumit nivel al poluanţilor emişi, pentru ca după aceea aceste taxe să crească liniar - sau neliniar - până la un nivel maxim admis de poluare.

În plus, dacă y > yL, adică dacă firma va depăşi nivelul maxim admis de poluare yL, atunci ea va plăti şi o amendă în sumă fixă A1, amendă ce va fi inclusă în costuri.

Ultimul termen din ecuaţia (3.1) indică faptul că puterea publică va recompensa firma pentru efortul sau de a reduce nivelul poluării. Dacă yt-1 - yt este pozitiv - adică firma a redus nivelul poluării în ultima perioadă de timp, atunci statul o va recompensa reducându-i impozitul pe profit cu un procent x , astfel încât firma să fie cointeresată în reducerea poluării.

Pentru firmă atât t -taxa pentru poluanţi cât şi A - nivelul amenzilor sunt date externe, deoarece sunt stabilite de către puterea publică.

Ceea ce îşi poate alege firma este nivelul producţiei, respectiv tehnologia şi materiile prime pe care le poate cumpăra.

De cele mai multe ori, pe termen scurt, tehnologia este determinată şi nu poate fi modificată, prin urmare se pot alege doar materiile prime şi nivelul producţiei.

Evident, alegând materii prime mai scumpe (de exemplu cărbune de mai bună calitate sau desulfurat), nivelul poluării va fi mai mic. Deci, pe de o parte se vor reduce cheltuielile legate de plata taxelor şi amenzilor, iar pe de alta parte vor creşte cheltuielile variabile.

Firma va alege acel nivel care îi permite să obţină profit suplimentar, cu alte cuvinte va compara câştigul din reducerea taxelor cu pierderea rezultată din creşterea costurilor şi va adopta varianta care îi asigură creşterea profitului. Pentru aceasta, în condiţiile unor taxe şi amenzi mari, produca torul va fi tentat să aleagă soluţia îmbunătăţirii calităţii materiilor prime sau să investească în tehnologii nepoluante.

Reversul acestei probleme este acela că noile investiţii sau taxele prea mari vor conduce la creşterea costurilor totale ceea ce ar putea face ca firmele respective să devină necompetitive pe piaţă, deci să fie "forţate" de puterea publică să dea faliment.

Din punct de vedere social o asemenea măsură nu este de dorit (conduce la creşterea numărului de şomeri, la scăderea producţiei etc.) şi de aceea este necesară o limitare a acestor taxe sau determinarea unui nivel maxim ce nu ar trebui depăşit pentru a nu genera influenţe sociale negative (deci un alt tip de externalităţi).

Ecuat ia (3.2) reprezinta restrict ia tehnologica , respectiv funcţia de producţie (care depinde de inputurile utilizate şi de tehnologia instalata ), din care rezultă nivelul producţiei Qt. Acest nivel nu poate să depăşească nici capacitatea instalată, dar nici cererea de pe piaţă. (Prima reprezintă o restricţie tehnologică, iar a doua o restricţie de eficienţă productivă - respectiv inexistenţa stocurilor inutile).

Cea de-a doua restricţie (3.3) va indica modul în care rezultă emisiile poluante (externalităţile) din activitatea firmei. Acest nivel depinde, în special, de nivelul producţiei dar şi de calitatea materiilor prime utilizate.(Evident din moment ce g depinde de Qt, iar Qt = f(kt) rezultă că g este funcţie de kt: d (Qt) = g(f(kt))).

Aceste funcţii g sunt în general tehnologice, (cu alte cuvinte se poate determina precis nivelul emisiilor poluante în raport cu materiile prime utilizate).

Cea de-a treia categorie de restricţii (k(kk) £ 0) (3.4) sunt restricţiile care privesc disponibilul de inputuri de orice tip - materii prime şi materiale, forţă de muncă sau fonduri băneşti.

În cazul în care nu există asemenea restricţii, atunci grupul (3.4) nu va mai apare în model.

Ultimile restricţii (3.5) sunt cele cu nenegativitate, cu alte cuvinte, atât nivelul producţiei (Qt) cât şi nivelul taxelor şi amenzilor trebuie să fie pozitive (cel mult nule).

Observaţii:

1. În acest model nu am ţinut cont de restricţiile legate în ceea ce priveşte modelul maxim admis de poluare deoarece firmele tind să nu respecte aceste niveluri. Faptul că o firmă a respectat sau nu acest nivel se reflectă prin faptul că firma a primit amenda A(y) sau nu a primit-o.

2. Determinarea tehnologiilor optime (sau a consumurilor optime de inputuri), cu alte cuvinte restrict iile (3.2) pot constitui o subproblemă a problemei globale, şi, în general, această problemă poate fi rezolvată prin intermediul problemelor de programare liniară. Rezultatul acestor probleme de programare liniară va fi inclus ca un rezultat parţial în problema globală.

3. Modelul prezentat aici este un model general, care poate fi aplicat la orice tip de firmă, din orice domeniu.

Diferenţele vor proveni din restricţiile utilizate, deoarece vom avea funcţii de producţie diferite, nivele ale emisiilor de noxe diferite, precum şi restricţii de disponibil diferite.

În urma rezolvării modelului va rezulta un nivel al producţiei Qt ce depinde de inputurile utilizate dar şi de nivelul taxelor şi amenzilor: Qt (kt, T, A).

Se determina - în raport cu Qt - şi nivelul emisiilor poluante yt = g(Qt).

Rezolvarea modelului - în care atât funcţia obiectiv cât şi restricţiile pot fi liniare sau neliniare - se poate face relativ uşor prin intermediul problemelor de optimizare neliniară (condiţiile Kuhn - Tucker).

Aceasta presupune determinarea pseudo - lagrangeanului asociat modelului:

Pornind de la aceasta se aplică condiţiile de ordinul I, respectiv condiţiile Kuhn - Tucker (prima derivată în raport cu necunoscutele să se anuleze) şi se rezolvă sistemul astfel obţinut, determinându-se soluţiile optime.

Multiplicatorii Kuhn - Tucker din model au o importanţă deosebită pentru analiza economica a rezultatelor.

Semnificaţia acestora este următoarea:

- l 1 este un indicator marginal asociat producţiei şi va indica cu cât se modifică profitul firmei dacă producţia Q se modifică cu o unitate.

- l 2 care este un indicator marginal asociat nivelului de poluare (noxelor emise) va indica analog, cu cât se modifică profitul firmei dacă aceasta creşte nivelul noxelor emis în mediu cu o unitate suplimentară (sau el scade!)

-l 3 sunt multiplicatorii asociaţi restricţiilor de inputuri şi indică modificarea profitului dacă inputurile se modifică cu o unitate.

Rolul acestor multiplicatori este deosebit deoarece aceştia vor indica tendinţele pe care le are firma. Dacă nivelul lor este zero, atunci nivelul profitului nu mai poate fi îmbunătăţit (restricţiile problemei vor fi satisfăcute pe inegalitate). Dacă sunt pozitivi, atunci profitul firmei va creşte odată cu creşterea indicatorului căruia îi sunt asociaţi (de exemplu dacă l 2 > 0, atunci firma va fi tentată să crească nivelul poluării deoarece aceasta, în ciuda taxelor şi amenzilor, conduce tot la creşterea profitului său).

Dacă valoarea lor este negativă, atunci firma va fi interesată de o reducere a nivelului indicatorului respectiv deoarece aceasta va conduce la creşterea profitului.

3.2. Model de internalizare a externalităţilor dinamice la nivel microeconomic

Modelul static de internalizare a fost prezentat î n paragraful anterior. Chiar dacă variabilele din model au timpul (t) ca indice, datorită faptului că variabilele modelului sunt independente în timp - rezultă că modelul este unul static. În cadrul modelului static nu se ţine cont de îmbunătăţirea tehnologiilor firmei deoarece acestea sunt considerate exogene pe termen scurt .

Pe termen lung în schimb, firma îşi poate modifica atât tehnologia cât şi comportamentul. În plus, ea va urmări maximizarea profitului pe termen lung, cu alte cuvinte a sumei profiturilor din fiecare an pentru întregul orizont analizat.

În aceste condiţii modelul se prezintă astfel:

Diferenţele fundamentale dintre modelul dinamic s i cel static sunt următoarele:

- firma va căuta să-şi maximizeze nivelul global al profitului actualizat, adică profitul total în orizontul de timp T în care se face estimarea.

- firma poate face şi investiţii It care să îi îmbunătăţească tehnologia (deci se va modifica f(kt, It) - funcţie de producţie) precum şi funcţiile de emisii de noxe, deoarece o tehnologie mai bună contribuie la reducerea cantităţii de poluanţi emisă.

Evident, în prima etapă existenţa investiţiilor va diminua nivelul profitului pe termen scurt dar pe termen mediu şi lung se pot înregistra creşteri, acestea fiind datorate pe de o parte creşterii productivităţii, iar pe de altă parte reducerii costurilor asociate emisiilor de poluanţi.

Din punct de vedere teoretic, firma va investi până în acel punct în care nivelul investiţiei (costul marginal al investiţiei pe termen lung) egalează reducerea costului marginal pe termen lung.

În aceste condiţii firmele vor determina nivelul optim al producţiei ţinând cont şi de nivelul investiţiei pe care o pot face, iar soluţia optimă va fi obţinută în punctul în care câştigurile obţinute în urma investiţiei (care sunt date de creşterea productivităţii, reducerea costurilor determinate de îmbunătăţirea tehnologiei, reducerea costurilor datorate poluării) sunt egale cu costurile acestei investiţii pe termen lung.

Problema care trebuie rezolvata î n continuare este aceea de a determina nivelul optim al taxelor şi amenzilor ce trebuie impus pentru a se atinge optimul social, nivel ce poate fi determinat doar la nivel agregat, regional sau naţional.

 

BIBLIOGRAFIE

[1] Anderton,A., Economics, Causeway Press, Oxford, 1991

[2] Becker, S.G., Economic Theory, Alfred a Knapf Inc., New York,

1971

[3] Carlton, D.W., Perloff, J.M., Modern Industrial Organization, Scott,

Foresman and Co., London, 1990

[4] Goldin, M.L., Rosen, H.S., The Economics of Sustainable

Development, Cambridge University Press, 1995

[5] Marin, D., T iga nescu, E., Oprescu, G., Microeconomie, Ed. Omnia

Uni SAST, Bras ov, 1995

[6] Roman, M., Roman, M., Integrarea mediului natural î n mecanismele

piet ei, working paper, Bucures ti, 1997