Şomajul- între teorie şi realitate

Asist. univ. drd. Monica ROMAN

 

Şomajul poate fi considerat un fenomen economic, aflat la interferenţa socialului cu politicul, având implicaţii negative asupra condiţiilor de viaţă şi nivelului de trai ale populaţiei. Frământările economiei de piaţă şi, mai ales, schimbările structurale majore ale economiilor în tranziţie, trebuie acompaniate de tendinţa oricărui guvern responsabil de a atenua efectele negative ce însoţesc procesul tranziţiei asupra populaţiei prin măsuri de politică socială adecvate.

Pentru societatea noastră, aflată pe drumul tranziţiei spre economia de piaţă, este esenţială identificarea acelor zone ale socialului care pot deveni obiect al politicii sociale. În acest sens, şomerii, ca persoane fără un loc de muncă, dar care caută şi sunt disponibile să muncească, reprezintă una din categoriile sociale cele mai afectate de schimbările economice recente şi este de un real interes analiza acestui segment al populaţiei. Pentru ca măsurile de politică socială să aibă efectele scontate, este obligatorie focalizarea lor asupra acelui segment al populaţiei care are nevoie de spijin, cu alte cuvinte identificarea cât mai riguroasă a categoriei sociale defavorizate.

În cele ce urmează, ne propunem o abordare statistică a problematicii şomajului, din perspectiva definirii şi comensurării acestui fenomen. Concret, se realizează o analiză comparativă a modalităţilor în care este determinat numărul de şomeri şi rata şomajului în statistica internaţională, dar şi în România, şomerii fiind o categorie economică a cărei definire a suscitat numeroase abordări.

În Anuarul Forţei de Muncă al Organizaţiei Naţiunilor Unite, şomajul este definit potrivit Rezoluţiei privind statisticile populaţiei economic active, ocupării, neocupării şi subocupării, adoptată la A treisprezecea Conferinţă a Statisticienilor Muncii (Geneva, 1982). Astfel, şomerii sunt persoanele peste o anumită vârstă, care sunt: fără loc de muncă, curent disponibili pentru muncă şi în căutarea unui loc de muncă.

Indicatorii statistici prin care se apreciază şomajul se determină în practică prin anumite metode statistice, folosind surse de date specifice. În statistica Naţiunilor Unite, se identifică patru surse mari de informaţii, şi anume: anchetele prin sondarea forţei de muncă, estimările oficiale, statisticile asigurărilor sociale şi statisticile oficiilor forţei de muncă. Există ţări în care şomajul se determină doar pe baza uneia din sursele amintite sau se folosesc simultan mai multe surse de date. Procedeul de obţinere a datelor agreat de ONU îl constituie ancheta prin sondaj. Acest procedeu este folosit în ţările dezvoltate, ca Japonia, Suedia, Franţa sau Statele Unite. Efectivul şomerilor astfel apreciat respectă cu rigurozitate criteriile Biroului Internaţional al Muncii, organism cu sediul la Geneva, de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite.

În S.U.A., de exemplu, în fiecare lună, Biroul de Statistică a Muncii din cadrul Departamentului de Muncă al Statelor Unite calculează şi publică numărul şomerilor, al populaţiei ocupate şi al celor din afara forţei de muncă. Pentru aceasta se realizează un sondaj bazat pe un eşantion reprezentativ de 59.500 gospodării, din 729 localităţi diferite, astfel în cât să se asigure reprezentativitate din punct de vedere al repartiţiei geografice şi demografice a populaţiei.

În România, în Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, se arată că: “persoanele apte de muncă ce nu pot fi încadrate din lipsă de locuri de muncă disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sunt considerate şomeri”.

Această definiţie, după cum se observă, lasă loc unor speculaţii, nefăcând deloc referire la intenţia unor asemenea persoane de a munci.

În statistica oficială, definiţia şomajului este abordată cu mai multă rigurozitate, pentru a asigura posibilitatea determinării indicatorilor statistici relativi şi absoluţi ai şomajului, precum şi pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale. La noi în ţară, efectivul şomerilor se determină şi se face public în două variante:

a) şomerii înregistraţi;

b) şomerii în sens B.I.M., adică respectând criteriile Biroului Internaţiona al Muncii.

Şomerii înregistraţi sunt persoanele care au declarat că în perioada de referinţă erau înscrise la Oficiile forţei de muncă şi şomaj, indiferent dacă primeau sau nu alocaţie de sprijin, ajutor de şomaj sau alte forme de protecţie socială. Instituţia care publică aceste date este Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Şomerii în sens B.I.M. sunt persoanele de 15 ani şi peste care în decursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri;

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferrite metode pentru a-l găsi: înscrierea la oficiul de forţă de muncă şi şomaj sau la agenţii particulare de plasare, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunţuri sau răspunsuri la anunţuri, apel la rude, prieteni, sindicate etc;

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă;

Prin urmare, simpla înscriere la Oficiile Forţei de Muncă şi Şomaj nu este suficientă pentru ca o persoană să aibă calitatea de şomer, aşa cum este ea acceptată de statistica internaţională.

Şomerii BIM se determină de către C.N.S., care realizează începând cu anul 1994 Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). Aceasta este o metodă modernă de cercetarea statistică prin sondaj, având ca obiect principal măsurarea populaţiei active - ocupate şi în şomaj - şi a populaţiei inactive. Se utilizează planul de sondaj în două trepte. În prima treaptă s-a constituit eşantionul de zone teritoriale, format din 501 centre de cercetare repartizate în toate judeţele şi sectoarele municipiului Bucureşti. În a doua treaptă s-au selectat 18036 locuinţe, cu toate gospodăriile ce le compun.

Dintre cele două modalităţi de abordare a numărului de şomeri- şomerii înregistraţi şi şomerii BIM- de o mai largă recunoaştere şi utilizare beneficiază şomerii înregistraţi. Aceasta este o situaţie oarecum paradoxală, dacă se ţine cont de limitele acestui indicator. Explicaţia ar fi aceea că numărul şomerilor înregistraţi se determină şi se publică lunar, începând cu anul 1990, ceea ce permite identificarea unor variaţii sezoniere sau o analiză în dinamică pe un orizont mai mare de timp. Şomerii BIM se determină trimestrial şi numai începând cu anul 1994. Sunt aceste argumente suficiente pentru a justifica larga utilizare şi importanţa acordată indicatorului “număr de şomeri înregistraţi”?

Răspunsul la această întrebare nu poate fi dat decât în urma analizei concrete a raportului între numărul situaţiei existente în ultimii ani

În tabelul următor sunt prezentate datele referitoare la numărul şomerilor înregistraţi la Oficiile de Forţă de Muncă şi Somaj şi la numărul şomerilor BIM în perioada 1994-1998.

Anul

Numărul şomerilor BIM

Numărul şomerilor înregistraţi

Diferenţe

1994

971023

1223925

-252902

1995

967924

988432

-20508

1996

790869

657564

+133305

1997

706477

881345

-174868

Sursa datelor: Anuarul statistic al României, 1997; Ancheta asupra forţei de muncă 1995,1996, 1997;

Cu excepţia anului 1996, în ceilalţi ani numărul şomerilor BIM a fost mai mic decât cel al şomerilor înregistraţi, diferenţele fiind deloc neglijabile.

În anul 1997, numărul şomerilor înregistraţi era de 881453, în timp ce efectivul şomerilor BIM a fost de 706477. Se constată că diferenţa între cele două valori este semnificativă, iar explicaţia constă în modalităţile diferite de dfinire a celor doi indicatori: din totalul şomerilor BIM, doar 49,2% erau înscrişi la OFMŞ, adică cca 348000 de şomeri. În schimb, mai mult de un sfert (28,6%) din şomerii înregistraţi la OFMŞ erau consideraţi, potrivit criteriilor BIM, persoane ocupate. Cu alte cuvinte, o parte din cei care erau înscrişi la Oficiile Forţei de Muncă şi Şomaj au depus, în perioada analizată o muncă pentru care au primit anumite beneficii, au obţinut anumite venituri, deci ei nu mai sunt şomeri.

Situaţia se prezintă asemănător şi în primele două trimestre ale anului trecut. De exmplu, în trimestrul II al anului 1998, din numărul şomerilor definiţi conform standardelor internaţionale - şomeri BIM - care era de 664 mii persoane doar 55 % erau înscrişi la OFMŞ. În acelaşi timp, din cei 746000 şomeri înregistraţi, un număr de 206 mii , adică 27,6%, erau persoane active.

Dincolo de aceste cifre, care pentru un ochi neavizat pot părea fără semnificaţie, se ascunde o gravă realitate: o masă importantă de persoane, de ordinul sutelor de mii, sunt calificaţi drept şomeri, beneficiază de drepturile ce decurg din acest statut şi, în acelaşi timp, dispun de alte surse de venit, prestând diferite alte activităţi. Munca la negru este prestată atât de persoane care lucrează, în vederea completării veniturilor, dar mai ales de către şomeri, astfel încât valorile prezentate anterior nu fac decât să ofere o imagine asupra amplitudinii acestui fenomen, în România.

Situaţia prezentată nu este specifică ţării noastre. Cu probleme asemănătoare în ceea ce priveşte măsurarea şomajului, se confruntă şi celelalte ţări europene cu o economie în treanziţie. De exemplu, în anul 1995 doar în Republica Cehă şi Slovacia şomerii înregistraţi au fost sensibil egali numeric cu şomerii BIM. În Rusia, şomajul “real” era de trei ori mai mare decât cel înregistrat, situaţie care apare şi în alte ţări din fosta URSS. Lipsa de motivare a persoanelor să se înregistreze la oficiile forţei de muncă se datorează valorii reduse a alocaţiilor de şomaj şi lipsei de încredere în faptul că aceste instituţii pot oferi locuri de muncă. În Polonia, Ungaria, Slovenia şi, aşa cum am arătat, în România, efectivul şomerilor înregistraţi excede efectivul şomerilor BIM.

Deosebit de interesantă este evoluţia în timp a celor doi indicatori. Nivelul maxim al şomajului pentru şomerii înregistraţi a fost atins în anul 1994 (peste 1,2 milioane şomeri înregistraţi), şi după o scădere semnificativă în anul 1996, creşterea efectivului de şomeri a redevenit accentuată. astfel că în trimestrul I anul 1998 s-au depăşit 900000 de şomeri.

Aceeaşi evoluţie descrescătoare a numărului şomerilor înregistraţi în anii 1995 şi 1996 este confirmată şi de analiza numărului şomerilor BIM. Situaţia devine, aparent, paradoxală în anul 1997, când cei doi indicatori au evoluţii contrare: numărul şomerilor înregistraţi creşte cu 34 %, pe când şomerii BIM scad cu10,67%.

În analiza şomajului este rata şomajului, ca raport al numărului de şomeri la populaţia activă, are o mare relevanţă. Ea se determină atât pentru şomerii înregistraţi, cât şi pentru şomerii BIM.

Anul

Rata şomajului pentru şomerii înregistraţi (%)

Rata şomajului pentru şomerii BIM (%)

1994

10,9

8,2

1995

9,5

8,0

1996

6,6

6,7

1997

8,8

6,0

Sursa datelor: Anuarul Statistic al României 1997,AMIGO 1995, 1996,1997;

Evoluţia ratelor şomajului este similară cu cea a numărului de şomeri. Nivelele maxime s-au înregistrat în anul 1994, după care au scăzut. În anul 1997, rata şomerilor înregistraţi a crescut de la 6,6% la 8,8%, în timp ce rata şomerilor BIM a scăzut de la 6,7 % la 6,0%, evoluţie ce urmează dinamica numărului de şomeri în cele două accepţiuni.

Datele de care dispunem pentru anul 1998 se limitează la trimestrul II, ceea ce restrânge posibilitatea efectuării unor comparaţii cu anii anteriori. Totuşi, se poate anticipa un nivel ridicat al efectivului şomerilor înregistraţi, mult mai mare decât cel al şomerilor BIM. Pentru diminuarea acestui decalaj se impune verificarea cu rigurozitate, periodic, a celor care se înscriu la OFMS, astfel încât aceste persoane să îndeplinească şi criteriile BIM de definire a şomerilor. Numai aşa măsurile de protecţie socială se vor concentra asupra persoanelor cu adevărat defavorizate. Identificarea corectă a acestora permite eficientizarea transferurilor băneşti directe - care au deocamdată ponderea cea mai mare în ansamblul măsurilor de politică socială- conjugată cu aplicarea măsurilor active de protecţie socială.